van Dyke: A Materialist Analysis of Otto Dix’s Tragic „Metropolis"

Projektmitarbeiter ZI